PESCAVET

На 1 декември 2020 г. стартира проект PESCAVET – иновативно обучение за професионалисти по песка туризъм. Проектът е в контекста на дейности за стратегическо партньорство по програма Еразъм плюс. Основната цел е да създаде благоприятни условия за увеличаване на възможностите за устойчиво предприемачество в сектора на рибарството и да допринесе за развитието на крайбрежните общности от басейните на Средиземно и Черно море чрез допълване на основната риболовна дейност с услуги в риболовен (песка) туризъм. Проектът ще подпомогне рибарите като повиши информираността им относно възможностите за кариера в свързания с риболовната дейност туризъм и подобряване на уменията им чрез предоставяне на качествени иновативни обучителни курсове по песка туризъм за прилагане на нови процеси и маркетингови техники за популяризиране на продукти или услуги в песка туризма.
Партньорите: Латвийска морска академия, Енорос консултинг- Кипър, PRISM - Италия и Морски клъстър България ще извършат проучване за текущото състояние в страните от консорциума, ще идентифицират добри практики на ниво морски басейни, ще създадат Портал за техническа поддръжка на бенефициентите със специфично обучение и коучинг. Ще бъде разработен електронен курс за подобряване на предприемаческите им умения.
Активната работа по изпълнение на проекта започна през м. януари 2021 г. след началната среща на партньорите.
Проектът е с продължителност 2 години.Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,съдържаща се в нея.

Презентация
Бюлетин 1
Бюлетин 2
Обобщен сравнителен доклад за нови процеси и маркетингови техники в песка-туризма2023, Всички права запазени. Защита на личните данни