Синя икономика за България


България: към развитие на синята икономика, доклад на Световната банка

Докладът разглежда предизвикателствата и възможностите, които са от основно значение за прехода на ключовите морски икономически сектори на Република България към синьо икономическо развитие. Терминът "синя икономика" се отнася до устойчивото използване на океанските и морските ресурси за икономически растеж, подобряване на поминъка и работните места и трайното здраве на океанските и морските екосистеми. Докладът разглежда по-отблизо възможностите за сектора като комбинация от взаимосвързани икономически дейности, които се допълват или надграждат една друга.
Целта е да се информира визията и стратегията на България за преход към синя икономика. Документът подчертава рисковете за развитие и очертава пътя напред, като взема предвид бъдещите предизвикателства и двигатели за съществен напредък в политиката и привеждането на инвестициите на България в съответствие с европейските инициативи за синя икономика. Той също така идентифицира предизвикателствата и възможностите при оформянето на развитието на синята икономика въз основа на холистичен екосистемен подход към управлението на крайбрежните и морските ресурси.

 

“World Bank. 2020. Bulgaria Blue Economy Policy Note. Toward a Blue Economy development.” © World Bank.”

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни