Структура и УС

Общото събрание взема всички важни решения на Морски клъстър България (МКБ), съгласно Устава на сдружението.
Оперативната дейност на МКБ се ръководи от Управителен съвет с тригодишен мандат. Председателят на Управителния съвет представлява сдружението. 

Управителният Съвет е в следния състав:


Председател на УС
 - Илзе Атанасова - прокурист на "Варна Меритайм" ООД

Членове:
 - Боян Бойков - управител на "Бул шипярдс ейджънси" ЕООД
 - д-р Валентин Златев - Навигационен факултет, катедра "Корабоводене"
към ВВМУ "Н. Й.  Вапцаров" 
 - инж. Любомир Тошков - представител на "Марино Консултинг" ЕООД
 -
доц. д-р инж. Петър Георгиев - корабостроителен факултет на Технически университет Варна
 - Радул Ковачев - представител на "ПЕТИ" ЕООД
 - Свилен Крайчев - секретар на БАКБА

Нашият екип
- Сияна Ангелова - координатор
2023, Всички права запазени. Защита на личните данни