Общ дневен ред за Черно море (CMA)


Общият дневен ред за Черно море (CMA)
е инициатива за подобряване на регионалното сътрудничество за постигане на устойчива синя икономика в Черно море. Той е разработен като част на по-широката рамка на Черноморската синергия.
 
CMA за Черно море е уникална рамка за сътрудничество за синята икономика, укрепваща регионалния диалог между участващите страни и заинтересованите страни за съвместно справяне с предизвикателствата и възможностите на секторите на синята икономика в района, като гарантира екологична устойчивост, като същевременно насърчава растежа и насърчава проекти за синя икономика.
CMA се допълва от неговия научен стълб, Програмата за стратегически изследвания и иновации за Черно море (SRIA), която предоставя ценни данни за вземане на решения, основани на научни заключения.
С CMA регионът на Черно море се присъединява към останалите инициативи на ЕС за морските басейни в създаването на инициатива за целия басейн за по-устойчив икономически растеж, основан на устойчивото използване на морето и морските сектори.
 
Страни участнички
  
Общият дневен ред (CMA) за Черно море е партньорство между седем държави - Република България, Грузия, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Република Турция и Украйна. 
CMA за Черно море беше одобрено на 21 май 2019 г. от министрите на седемте черноморски страни, като продължение на ангажимента на Министерската декларация от Бургас от 2018 г. „Към обща морска програма за Черно море“ . 
 
  
Цели
  
Общата морска програма за Черно море поставя следните цели за подпомагане процеса за постигане на устойчив растеж в крайбрежните региони:
  
Здрави морски и крайбрежни екосистеми;
Конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика за Черно море и
Насърчаване на инвестициите в черноморската синя икономика.
  
Управление
  
Управлението на Общата морска програма (CMA) за Черно море се извършва чрез установени процедури:
Политическата координация се осигурява чрез срещи на министерско ниво. Те предоставят политически насоки, правят преглед на напредъка и постиженията и преразглеждат приоритетите, ако е необходимо. 
Оперативната координация се осигурява от ръководна група, съставена от висши служители на страните участнички . Ръководната група предоставя насоки и необходимата подкрепа, за да гарантира постигането на очакваните резултати, и наблюдава тяхното изпълнение.
Националните координатори, назначени за изпълнението на CMA от всяка от страните участнички, както и Генералната дирекция по морско дело и рибарство на Комисията на ЕС (DG MARE), са пълноправни членове на ръководната група на CMA. Регионални и международни организации, действащи в Черно море – включително Черноморска комисия (BSC), Черноморско икономическо сътрудничество (BSEC), Конференция на периферните морски региони (CPMR), Управляващ орган Interreg NEXT Програма за черноморски басейн, Световна банка, Генерална комисия по рибарството за Средиземноморието (GFCM) – действат като консултативни и наблюдателни органи, допълващи и взаимно подсилващи работата на ръководната група.
Ръководната група може да бъде подкрепена от технически работни групи, съставени от представители с технически опит, определени от участващите страни.
  
Изпълнение
 
За да подпомогне изпълнението на инициативите на ЕС за морските басейни, Европейската комисия създаде механизъм за подпомагане на стратегиите за морските басейни. Изпълнението на CMA се подкрепя от специален екип, посветен на Черно море, Механизма за подкрепа на Черно море (BSAM).
С практическа наосченост BSAM работи в тясно сътрудничество с ръководната група и неговите технически работни групи и предлага оперативна, логистична и административна подкрепа.
BSAM подпомага заинтересованите страни на регионално и национално ниво за реализиране на събития, разработване на проекти, предоставя насоки относно възможностите за финансиране на синята икономика.
Работата на централния екип на BSAM се допълва от местните усилия на националните хъбове на всяка страна участничка.
 
Финансиране

Изпълнението на CMA става възможно чрез обединяване и съгласуване на наличните и бъдещи възможности за финансиране от участващите страни, Европейската комисия, международни финансови институции и други донори.
Механизмът за подпомагане на Черно море се подкрепя от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури ( EMFAF ). Изпълнява се от Изпълнителната агенция за европейска климатична инфраструктура и околна среда ( CINEA ) и Генерална дирекция по морско дело и рибарство ( DG MARE) на Европейската комисия. 
Участващите страни, подкрепени от BSAM и Националните хъбове, са призовани да използват CMA като инструмент за работа по съвместни устойчиви проекти за синя икономика, включително инвестиционни проекти за банкиране, в съответствие с целите, приоритетите и действията на Дневния ред.

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни