Мисия и цели

- Морски клъстър България е неправителствена организация, обединяваща усилията на всички сектори на морското стопанство в България. Сдружението работи за създаване на условия за благоприятно развитие и повишаване конкурентоспособността на морската икономика чрез въвеждане на нови организационни, продуктови, пазарни и технологични решения, обучение, прилагане на добри практики, както и за популяризирането й на национално и международно ниво.

- Членове на клъстъра са МСП, неправителствени организации, образователни институции, научно-изследователски и развойни организации. Дейността им е насочена в различни области от морската икономика: агентиране, брокераж, воден транспорт, корабен мениджмънт, корабно снабдяване, логистика, спедиция; стоков контрол; класификация и конвенционно освидетелстване на кораби и плаващи съоръжения; корабно проектиране; кораборемонт и преустройство; научни и приложни изследвания; образование и обучение по морски технически специалности; морско право.

- Морски клъстър България е пълноправен член на Европейската мрежа на морските клъстери и на Асоциацията на бизнес клъстерите в България.

- Като член на Европейската мрежа на Морските клъстери, МКБ си партнира с националните морски клъстери и техните членове, участва в инициативи на Европейската комисия - Главна дирекция Морско дело и рибарство. Организацията е със статут „наблюдател” и като такава участва в работата на Балканска и Черноморска комисия към Конференцията на периферните морски региони.

2023, Всички права запазени. Защита на личните данни