Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ СДРУЖЕНИЕ “МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

        /2/ СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.

        /3/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за задълженията на дружеството.

 

ІІ.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. /1/ Наименованието на сдружението е “МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ”, съкратено МКБ, наричано за краткост в този Устав “СДРУЖЕНИЕТО”. Същото се изписва на английски език “MARINE CLUSTER BULGARIA, съкратено MCB.

           /2/ Наименованието на клоновете на СДРУЖЕНИЕТО се образува, като към наименованието му се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Чл.3.  Седалището и адресът на управление на дейността  на СДРУЖЕНИЕТО е:

           9003 гр. Варна, район Аспарухово,  ул.”Уилям Фруд”, 1  

 

III. СРОК

Чл.4.  СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

IV. ВИД, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.5.  СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейността си  в обществена полза с  предмет: насърчаване и координиране на инициативи и дейности  за постигане на интегрирана, конкурентно устойчива бизнес среда на секторите oт морското стопанство  на Република България.

Чл.6. /1/  Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. Обединяване усилията на предприятия, образователни, научни и бизнес организации от секторите на българското морско стопанство и местни власти за постигане на устойчив икономически растеж.
 2. Подобряване качеството на човешкия  и иновационния потенциал,  оптимизиране на ресурсната ефективност за конкурентоспособна българска морска икономика.
 3. Популяризиране и интегриране на българската морска индустрия в международното морско икономическо пространство.

    /2/  Средства за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО:

 1. Разработване на стратегически проучвания и изследвания  в областта на морската икономика, създаване  на политики и стратегии за регионално и национално развитие в тази сфера в сътрудничество с всички заинтересовани страни;

2.      Системно събиране, обработване, актуализиране и разпространение на информация в областта на морската икономика;

3.      Реализация на комуникационни стратегии за увеличаване осведомеността и познанията за морето, политиките и стратегиите на Европейския съюз  и страната в тази област;

4.      Подкрепяне предприемаческата инициатива за създаване и въвеждане на нови продуктови,  технологични, пазарни и организационни решения, прилагане на добри практики, чужд опит, ноу-хау;  

 1. Подпомагане разработването на съвременни програми за образование и обучение /курсове, семинари, тренинги и др./ за подготовка, повишаване на квалификацията, уменията и преквалификация на производствени и управленски кадри в морската индустрия в сътрудничество с образователните институции;
 2. Споделяне на материални, технологични, интелектуални и човешки ресурси между членовете на сдружението за постигане на ресурсна ефективност и конкурентоспособност при изпълнението на мащабни проекти;
 3. Осъществяване на общи  маркетингови и промоционални дейности -организиране и участие  в изложения, семинари, кръгли маси, дискусии, конференции и други форуми и  промоционални събития;

8.      Осъществяване и поддържане на връзки с държавни, общински, обществени организации и институции, съпричастни към целите на СДРУЖЕНИЕТО;

9.      Разработване, координиране и изпълнение на проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по национални, европейски и международни програми в сферата на морската икономика;

10. Осъществяване на стратегически партньорства и  международно сътрудничество със сродни организации. 

 

V. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7.  /1/  Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от: имуществени вноски от членовете, дарения, завещания и всички останали придобивни способи, допустими от закона.

          /2/  Всички приходи на СДРУЖЕНИЕТО, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имущество и служат за осъществяването на дейността му.

Чл.8.  /1/  Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО заплащат членски внос. Размерът на членския внос се определя ежегодно от Управителния съвет и се приема от ОС. Годишният членски внос се заплаща до 31 януари на всяка календарна година. Новоприетите членове  заплащат  членския внос до 1 месец след приемането им.

      /2/ По решение на Общото събрание членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

   /3/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

     /4/ СДРУЖЕНИЕТО може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Чл.9. /1/  СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като: издателска, разпространителска, рекламна и консултантска дейност в областта на морската индустрия, маркетингови проучвания, научно-изследователска и развойна дейност, организиране и провеждане на форуми, конференции,   както и други разрешени от закона стопански дейности.

        /2/ СДРУЖЕНИЕТО може да учредява дружества, както и да притежава дялове и акции в дружества за постигане на определените в този Устав цели.

        /3/ СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба или дивиденти между членовете си.

Чл.10.  СДРУЖЕНИЕТО с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.11.  СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения с имуществото си. СДРУЖЕНИЕТО не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.

Чл.12.  Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО, тяхната отговорност е само до размера на определените членски /имуществени/ вноски.

 

VI.ЧЛЕНСТВО

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.13. /1/  Членовете на сдружението са редовни, асоциирани  и почетни.

         /2/ Редовен  и асоцииран член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде физическо или юридическо лице, обществена и/или частна институция, неперсонифициран правен субект, който споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав. Почетен член може да бъде физическо лице с доказани заслуги за развитието на морската индустрия.

           /3/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

      /4/  В СДРУЖЕНИЕТО не могат да членуват политически партии и движения, коалиции, както и религиозни и синдикални организации.

           /5/  Първоначални членове на СДРУЖЕНИЕТО са по право учредителите на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.14.  /1/  Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат въз основа на подадено до Управителния съвет заявление по образец.

            /2/Управителният съвет разглежда кандидатурата, съгласно одобрена от ОС процедура и в двумесечен срок от постъпване на заявлението съобщава на кандидата своето мотивирано решение.
            /3/Членството се счита за възникнало от датата на решението за прием.

Чл.15. Членственото правоотношение се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. с прекратяване на юридическо лице - член;
 3. с решение на Общото събрание може да бъде изключен член, който не спазва Устава и/или изрично установени принципи на работа на СДРУЖЕНИЕТО, извършва действия в негова вреда, като накърнява престижа, доброто име или интересите на СДРУЖЕНИЕТО,

Чл.16. /1/  Всеки редовен член,  лично или чрез своя представител, има право:

 1. да участва в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО и чрез участието си да осъществява контрол върху работата на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. на един глас в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. да бъде избиран в органите на управление на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. да участва в обсъжданията и оценката на дейността на СДРУЖЕНИЕТО,
 5. да внася предложения за дейността на СДРУЖЕНИЕТО пред Управителния съвет, както и да предлага инициативи от името на СДРУЖЕНИЕТО в защита на интересите му;
 6. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 7. да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да ползва услугите, имуществото и резултатите от дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 8. да бъде информиран за всички мероприятия, организирани от СДРУЖЕНИЕТО и да участва в тях;

             /2/ Асоциираният член има всички права на редовния член, с изключение на право на глас в Общото събрание.

            /3/ Всеки член е длъжен:

 1. да спазва разпоредбите на този Устав, вътрешните правилници и да изпълнява решенията на ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. да работи и съдейства за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. да не накърнява доброто име и интересите на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. да предоставя на СДРУЖЕНИЕТО необходимата информация за своята дейност;
 5. да спазва в своята дейност етични правила по отношение на СДРУЖЕНИЕТО и своите търговски партньори;
 6. да заплаща дължимия членския внос.

Чл.17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.

 

VII. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.18. Органи на СДРУЖЕНИЕТО са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Контролен съвет.

Oбщо събрание

Чл.19. /1/ Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички членове;

       /2/ Членовете на СДРУЖЕНИЕТО се представляват в Общото събрание лично, ако са физически лица и от законните им представители или изрично упълномощено лице, ако са юридически лица;

Чл.20.  Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава и приема вътрешни актове на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
 3. възлага права и утвърждава решенията на Управителния Съвет за приемане и изключване на членове на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. взема решение за участие в други организации и дружества, както и за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
 6. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО, основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 7. взема решения относно дължимостта и  размера на членския внос;
 8. приема отчета за дейността на Управителния съвет и освобождава от отговорност членовете на УС;
 9. отменя решенията на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 10. назначава ликвидатор/и при прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО, освен в случай на несъстоятелност;

Чл.21. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.

             /2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

Чл.22. /1/  Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

            /2/ Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

          /3/ Свикването се извършва чрез покана, отправена до членовете на СДРУЖЕНИЕТО (за членовете – юридически лица на посочения в Търговския регистър адрес на управление, за членовете – физически лица на посочения от тях адрес), чрез поставяне на поканата на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО, както и чрез посочените от членовете електронни адреси .

            /4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

            /5/ Времето от изпращане на поканата до датата на провеждане на Общото събрание не може да бъде по-малко от две седмици.

Чл.23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на СДРУЖЕНИЕТО най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

Чл.24. /1/  На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове (техните представители или пълномощници), които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.

           /2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Чл.25. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

Чл.26. /1/ Всеки редовен член на Общото събрание има един глас.

           /2/ Всеки  асоцииран и почетен член може да прави изказвания и предложения пред ОС.

Чл.27. /1/ Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове.

            /2/ Решенията по чл.20, т.1 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите редовни членове.

Чл.28. /1/ Общото събрание не  може да  приема решения по въпроси, които не  са  включени в

приетия дневен ред;

           /2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване;

           /3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО;

Управителен съвет

Чл.29. /1/ СДРУЖЕНИЕТО се управлява от Управителен съвет.

             /2/  Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

            /3/ Управителният съвет се състои от 5 до 9 души. Броят на членовете се определя от Общото събрание.

           /4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

          /5/ Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение.

        /6/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

    /7/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на СДРУЖЕНИЕТО и да пазят информацията във връзка с дейността на МКБ, до която са имали достъп и след изтичане на мандата им.

         /8/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

      /9/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на СДРУЖЕНИЕТО;

     /10/ Управителният съвет при необходимост, може да покани на свои заседания и други участници, без значение дали са редовни, асоциирани или почетни членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.30. Управителният съвет:

 1. Приема нови членове на СДРУЖЕНИЕТО и вняса решенията за утвърждаване от Общото събрание, прави предложения за изключване на членове пред Общото събрание;
 2. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 5. определя размера на годишния членски внос и внася предложението в Общото събрание за разглеждане и приемане;
 6. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;
 7. подготвя и внася в Общото събрание за обсъждане и приемане на проект за бюджет и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
 8. подготвя и внася в Общото събрание за обсъждане и приемане на проекти за вътрешни актове;
 9. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;
 10. УС може да създава допълнителни органи на СДРУЖЕНИЕТО  като Експертен съвет, работни групи по определени дейности, които да подпомагат УС или негови членове в оперативната работа.

Чл.31. /1/ Решения могат да се вземат ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.

               /2/  Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл.30 т. 2 и т.6 и чл.36, ал.1, които се вземат с пълно мнозинство;

              /3/  Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил в тридневен срок от уведомяването. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;

           /4/  Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

           /5/ Управителният съвет избира председател и двама заместник-председатели измежду членовете си и разпределя функциите между тях.

Чл.32. /1/ Председателят на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО представлява СДРУЖЕНИЕТО и Управителния съвет в отношенията с трети лица.

             /2/ Председателят на СДРУЖЕНИЕТО:

 1. ръководи и контролира текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. свиква Управителния съвет на заседания, ръководи заседанията и привежда в изпълнение решенията на УС и тези на Общото събрание;
 3. открива банкови сметки на СДРУЖЕНИЕТО и се разпорежда с тях
 4. отговаря за дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет.

               /3/  Председателят на УС сключва договори за счетоводна и правна помощ.

        /4/ Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други членове и/или служители на СДРУЖЕНИЕТО за изпълнение на определени функции и задачи.

Чл.33.  /1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на заседанието и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

               /2/СДРУЖЕНИЕТО води книга на членовете си, в която се записват наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК на членовете – юридически лица и приравнени към тях /правни субекти/, а за физическите лица – лични данни /име, адрес, ЕГН и др./.

Чл.34.  /1/  Общото събрание избира измежду членовете на СДРУЖЕНИЕТО контролен съвет в състав от трима души (и двама резервни членове). Контролният съвет се избира за срок от три години.

             /2/ Членовете на Контролния съвет избират помежду си свой председател.

             /3/ Контролният съвет:

 1. контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и спазването на Устава;
 2. контролира финансовото и имущественото състояние на СДРУЖЕНИЕТО;
 3. оказва съдействие в работата на Управителния съвет;
 4. уведомява при констатирани нарушения и указва мерки за отстраняването им.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове;
 2. с решение на окръжния съд по седалище на СДРУЖЕНИЕТО, когато са налице законовите предпоставки за това.

 Чл.36. /1/ При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

           /2/  Председателят на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО се вписва като ликвидатор, освен ако Общото събрание определи друго лице за ликвидатор.

           /3/  Ако след удовлетворяване на кредиторите остане имущество, то се разпределя съгласно решение на Общото събрание.

 

ІX. ПЕЧАТ И ЛОГО

Чл.37. СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.

 

Х.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Този устав е приет в съответствие със ЗЮЛСНЦ от Общото събрание на СНЦ „Морски Клъстър България”  на 29 септември 2016 година.


2023, Всички права запазени. Защита на личните данни