Членство

Членството в клъстъра е доброволно

Редовен член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде юридическо лице, обществена и/или частна институция, неперсонифициран правен субект, който извършва, подпомага или е съпричастен към проблемите на дейност от отрасъл МОРСКА ИНДУСТРИЯ И ВОДЕН ТРАНСПОРТ, споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав. Почетен член може да бъде физическо лице с доказани заслуги за развитието на морската индустрия.

Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат въз основа на внесена молба по образец от кандидата до Общото събрание чрез Управителния съвет.МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО -
изтегли


Едновременно с молбата за членство се подават следните документи:
- Удостоверение за актуално състояние
- Решение от управляващия орган на дружеството за участие и представителство в сдружение МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ.

2023, Всички права запазени. Защита на личните данни