Членство

Членството в клъстъра е доброволно.

Членовете на сдружението могат да бъдат редовни, асоциирани или почетни.

Редовен  и асоцииран член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде физическо или юридическо лице, обществена и/или частна институция, неперсонифициран правен субект, който споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия Устав.

Почетен член може да бъде физическо лице с доказани заслуги за развитието на морската индустрия.

Членовете на СДРУЖЕНИЕТО запазват своята икономическа, юридическа и организационна самостоятелност.

Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат въз основа на подадено до Управителния съвет заявление по образец.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ - 
изтегли

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ -
изтегли


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни