BRIDGE-BS

Проектът BRIDGE-BS обединява 33 партньорски организации от 7 черноморски крайбрежни държави, 8 държави-членки на Европейския съюз и международни организации. Началото на проекта е 1.06. 2021 г. и дейностите продължават 54 месеца. Проектът се финансира по програма Хоризонт 2020. 
  
Общата цел на BRIDGE-BS е да насърчи морските изследвания и иновации в Черно море, за да развие съвместно пътищата на Синия растеж под различни стресови фактори за устойчиво използване на екосистемните услуги. За целта ще се разработи екосистемно-базирана рамка за управление, която да позволи приемането на политики и да насърчи ангажираността на гражданите. Групиране около три основни възли, включително динамика на услугите, сини инкубатори за растеж и овластени граждани; BRIDGE-BS се стреми да постигне „здраво, устойчиво и продуктивно Черно море до 2030 г.“ със съзнанието за сериозността на заплахата, породена от нарастващия натиск върху Черно море, предизвикан от човека. Въпреки че Черно море все още е богато по отношение на биологичното разнообразие, природните ресурси и наследството, тези екосистемни услуги са под заплаха от индуцирани от човека фактори като прекомерен риболов, хипоксия и еутрофикация, както и въздействието на  чужди видове и изменението на климата. Следователно BRIDGE-BS поставя на преден план всеобхватната цел за оценка на настоящото състояние на черноморските екосистеми, техните услуги и устойчивост към мултистресорите и създаване на необходимите средства за устойчиво управление на тези екосистеми.

За допълнителна информация:  

Web: http://bridgeblacksea.org/

Facebook: @BRIDGEBlackSea

 2023, Всички права запазени. Защита на личните данни