Възможности за финансиране на тема "Жените в синята икономика“ по покана на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури

Европейската комисия стартира поканата за представяне на предложения на тема „Жените в синята икономика“ в рамките на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, код EMFAF-PJG EMFAF Project Grants

С бюджет от 2,5 милиона евро поканата ще помогне за увеличаване на участието на жените в различните сектори на синята икономика като рибарство, аквакултури, корабостроене, морски транспорт, офшорна възобновяема енергия, синя биоикономика, както и аквакултури във вътрешността и в морето. Очаква се да бъдат финансирани до 2 проекта с изключително съфинансиране от 90%.


Целта е да се преодолеят съществуващите ограничения във всички аспекти на морския сектор, по-специално набиране на персонал, обучение, изграждане на капацитет, техническо сътрудничество и повишения, така че всеки човек да може пълноценно и безопасно да участва в дейностите на устойчивата синя икономика.


Всеки проект трябва да бъде фокусиран върху поне три сектора, за да се интегрират и разширят добрите практики и дейности, от сектори, където вече има данни и вече са предприети действия по отношение на равенството между половете (например корабоплаване, риболов и т.н.) до сектори, в които данните са все още ограничени (например офшорни възобновяеми енергийни източници, синя биоикономика, роботика и др.).


Предложенията се подават онлайн с краен срок 22/09/2022 и трябва да гарантират възможно най-широк географски обхват, както и да включват партньори от различни морски басейни.


За повече информация посетете линка.


2023, Всички права запазени. Защита на личните данни