Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Вторият кръг на консултации за подготовката на програма "Черноморски басейн" Interreg NEXT е отворен до 9 април 2021 г.

През месец февруари 2021 г. е проведен първият кръг от консултации, в резултат на който са потвърдени областите на интерес и концентрация на програмата в следните три области:
По Цел на политиката 1 (PO1) „по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа и нейните съседни държави чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация“:
  •  Развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и усвояване на съвременни технологии
По Цел на политиката 2 (PO2) „по-екологичен, нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика и устойчива Европа и нейните съседни страни чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на климатичните промени и адаптиране, и предотвратяване и управление на риска “:
  • Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид екосистемния подход;
  • Подобряване защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.
Настоящата основна цел на процеса на програмиране е да идентифицира и детайлизира областите на действие и потенциалните специфични действия, които да бъдат насърчавани и финансирани по програмата.

Заинтересованите страни имат възможност да участват във втория кръг на консултациите, като попълнят онлайн въпросник, в съответствие със своята област на опит,  в срок до 9 април 2021 г.
Въпросниците са достъпни на следния линк 

Вторият кръг на консултации за подготовката на програма "Черноморски басейн" Interreg NEXT е отворен до 9 април 2021 г. 2021, Всички права запазени.