Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Семинар - пилотно тестване

В рамките на проект БЛУЕС, финансиран от програма Еразъм + на ЕС, Морски клъстър България организира семинар - пилотно тестване на курс за обучение „Управление на рибарството и аквакултурите“. Събитието се състоя на 3 май в Колеж по туризъм-Варна и събра над 20 участника- студенти, безработни, професионалисти. Целта на семинара бе да се представи курс за обучение „Управление на рибарството и аквакултурите“, достъпен чрез платформата „Всичко на едно място“ (http://portal.bluesgrowth.eu/account/login/).
Разяснено бе, че курсът дава възможност за задълбочаване на знанията и уменията в секторите от синята икономика. Участниците споделиха мнение за курсовия материал и дадоха предложения за усъвършенстване с цел по- голям интерес.
 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган