Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Покана за редовно отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ "Морски клъстър България"

Управителният съвет на СНЦ „Морски Клъстър България", със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Воден“ №35, ет.1, вписано в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 148129073, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.21, ал.1 и чл. 22, ал.3 от УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел „ Морски Клъстър България " (МКБ) свиква Редовно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на СНЦ „Морски Клъстър България", което ще се проведе на 9 май 2019 г. от 15:00 часа на адрес: заседателна зала на ДЗИ, гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” №26. 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган