abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Подписан е меморандум за сътрудничество между Морски клъстър България и Морски технологичен клъстер ФВД

На 19 декември в Областна администрация във Варна се подписа меморандум за сътрудничество и стратегическо партньорство между Морски клъстър България и Морски технологичен клъстер от региона Фриули Венеция Джулия, Италия. На oфициалната церемония присъстваха представители на двете организации, както и представител на регионалната и областната администрация.       

Една от целите на общата дейност е изследване на възможностите за даване на нов тласък за развитие на морската индустрия в регионите на двете организации. Страните ще работят за повишаване конкурентоспособността на фирмите, чрез свързване и общи проекти между предприятия и научноизследователски центрове.

Според целите на меморандума, двете страни ще работят както в подкрепа на създаването на трансгранични съвместни инициативи за добавена стойност, така и в подкрепа на прилагането на интегрираната морска политика на Главна дирекция „Морско дело и рибарство” към ЕК. Представителите на морската общност от двете държави се ангажират още да организират и подготвят съвместни програми за образование и обучения на млади хора във всички области свързани с морската наука и бизнес.

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган