Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Морски Клъстър България: в помощ на търсещите иновации компании от морския бранш

 Чрез участие в международен проект „Blue NET – Мрежа на морски клъстери за син растеж“ (www.bluenet-project.eu), стартирал през 2016 г., Морски Клъстър България (www.marinercluster.com) участва в определянето на координиран план за споделени иновации в морския сектор във време, когато в морската индустрия започват да забелязват положителни сигнали за развитие на пазара.

Проектът е реализиран в шест държави - Италия, България, Кипър, Албания, Румъния, Хърватия, като през последните две години е представено текущото състояние на морския сектор във всяка страна-участничка и е определена обща методология за картографиране на конкретните иновационни потребности на компании от морския бизнес. 96 фирми допринасят за първото проектно проучване, представящо 145 иновационни потребности, 28 предприятия са допълнително интервюирани и подложени на технологичен одит, а 20 компании се срещат и създават нови контакти по време на събитие за съпоставяне на иновационните потребности, проведено през юли тази година в Кипър.

Идентифицирани са четири общи морски сектора, в които да се развиват мрежи между фирми за споделяне на идеи за взаимно иновационно сътрудничество, въпреки че шестте участващи държави имат различни морски традиции:

·         Корабостроене и лодкостроене: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт, обзавеждане, инсталации и оборудване

·         Морски транспорт: далечно плаване, корабоплаване на къси разстояния, пътнически фериботни услуги, транспорт по вътрешни водни пътища, логистика, свързана с воден транспорт, пристанищна дейност

·         Енергия и суровини: добив на нефт и газ в открито море, енергия от вятъра в морето, възобновяема енергия от океана, улавяне и съхранение на въглерод, добив на инертни материали, добив на морски минерали, снабдяване с прясна вода

·         Свободно време: крайбрежен туризъм, яхтинг и услуги за яхтени пристанища, круизен туризъм.

Компаниите във всяка от шестте участващи страни са помолени да посочат сектора, в който оперират, пазарната си ориентация, вида на своите клиенти и основните потребности от иновации. Сравнението на събраните 145 технологични потребности разкрива, че нуждите от иновации на компаниите от морския сектор най-вече произтичат от търсене на нови пазари, а конкуренцията и желанията на клиентите са най-често посочваните отговори, въпреки че за компаниите, занимаващи се с управление на кораби и/или пристанища, регулаторните ограничения се посочват като  основен двигател за иновациите.

Повечето пречки за иновации, които компаниите срещат, са свързани с финансирането и високата цена на новите технологии. Финансовите консултантски услуги са широко отбелязани като полезни за растежа на дружествата, но често се управляват от консултанти, които не винаги са наясно с потребностите на бизнеса и процесите в сектора. Друг проблем, посочен от повечето фирми като пречка за иновациите, е свързан с квалификацията на човешките ресурси. Заключението от тези две точки е липса на обучение за иновации и нови технологии на работниците и общо непознаване на процеса на финансиране. Все пак повечето от интервюираните компании са посочили, че проявяват интерес към иновационни проекти в сътрудничество с други фирми, както с публично, така и с частно финансиране.

В резултат от проведеното пилотно проучване са определени съвместни иновационни пътеки, които представляват възможности за международно сътрудничество между компании, местни органи на управление и други заинтересовани страни от морската общност:

·         ефективни и оптимизирани инфраструктури

·         интелигентен дизайн и производствени процеси

·         екологични, автоматизирани и интегрирани кораби и инсталации.

Важно е да се отбележи, че иновативните потребности се фокусират все повече върху подобряване на процесите и винаги отчитат взаимовръзката между корабите и инфраструктурите от една страна, но също и между фазите на проектиране и производство, експлоатация и поддръжка. Като по-нататъшен принос към иновационните пътеки трябва да се вземе предвид и малкия мащаб на пазара, както и преките връзки и готовността за сътрудничество между компаниите, които могат да бъдат подпомогнати от местните клъстъри.

В тази връзка Морски Клъстър България кани фирми, както и технически експерти и изследователи от сектори, свързани със Синята Икономика, да се включат в база данни от предприятия, заинтересовани от споделяне на взаимни иновационни нужди, реализация на международно сътрудничество в сферата на иновациите и обмен на съвременни иновационни практики.  

Повече информация за участвалите към момента международни и български компании в пилотното проучване на иновационните нужди може да бъде намеренa на официалната платформа на проекта: www.bluenetproject-platform.com,  като досега 20 български предприятия от морския сектор са взели участие в международната инициатива.

За допълнителни подробности и как да станете част от успешна международна мрежа за обмен на знания, опит и съвместна работа по иновации в морските сектори, експертите на Морски Клъстър България очакват Вашите запитвания на тел. 052 695 675, е-поща office@marinecluster.com , или на адреса на сдружението на ул.“ Воден“ № 35 в гр. Варна.

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган