Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Морски клъстър България участва в Европейския ден на морето 2018

 Морски клъстър България взе активно участие в Европейския ден на морето 2018, който се проведе в гр. Бургас на31 май и1 юни 2018г.

Събитието се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В основната конференция и семинарите участие взеха представители на бизнеса от различни морски сектори, клъстери, научни и изследователски институции, екологични асоциации, местни, регионални, национални и европейски власти. На форума бяха обсъдени постиженията и необходими съвместни действия за развитие на морския сектор в ЕС.

Пред аудиторията представител на Морски клъстър България описа накратко проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море - МЕНТОР“, изпълняван съвместно от 7 партньори. Подчерта основната цел - въз основа на предимствата на междуклъстърната мрежа, да се създаде Центърът като регионална платформа за диалог между заинтересованите страни за привличане на младите хора към морски професии.

В сътрудничество с френския морски иновационен клъстер Pôle Mer Méditerranée, Морски клъстър България организира семинар на тема „Пристанища и клъстери- двигатели на икономически растеж в европейските територии“. На семинара представителите на двата клъстера запознаха присъстващите със структурата и дейността им. рганизациите, дейностите и резултатите по проектите „ Синя свързаност“ („BlueConnect“) и „Мрежа на морските клъстери за син растеж“ (Blue NET). Председателят на холандски морски клъстер “Nederland Maritiem Land”и Председател на Европейската мрежа на морските клъстери (ENMC) сподели добри практики за засилване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в областта на Синия растеж и пристанищните дейности.

След презентациите участниците в семинара се включиха в ползотворна дискусия за необходимостта от по-тясно сътрудничество между бизнеса и администрацията за постигане икономически растеж на регионите.
 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган