abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Информационен курс за новите изисквания на регламент 2016/679

Български корабен регистър, член на Морски клъстър България  Ви кани да вземете участие в Информационен курс по новите изисквания на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Обучителният семинар ще се проведе на 27 февруари 2018 г. в зала "Одесос" на хотел "Черно море", гр. Варна. Начало - 8,30 часа.

Допълнителна информация и програма  

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган