Стопанска камара - Варна
Стопанска камара - Варна, създадена 1982 г. е нестопанска организация, чийто членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност.

Една от главните цели на Камарата е да подпомага регионалното развитие, както и да подпомага и насочва разгръщането на стопанската инициатива и активност на членовете си за повишаване ефективността на цялостната им дейност и конкурентоспособност.

Камарата защитава и координира интересите на работодателите на национално, индустриално, регионално и браншово ниво и подпомага фирмите-членове за установяване на международни контакти и ефективно търговско коопериране.
Адрес: Варна 9000, бул. “Съборни” 22
Тел.: 052/ 62 23 04, 62 23 40
Факс: 052/ 60 16 04
Email: isa_varna@abv.bg

http://www.bia-bg.com/2024, Всички права запазени. Защита на личните данни