Колеж по туризъм към ИУ-Варна

Колежът по туризъм е първото в България висше училище за подготовка на специалисти за индустрията на свободното време и туризма. Създаден е през 1963 г. и получава обществено признание като Институт по международен туризъм. В своята над 40-годишна история Колежът по туризъм е подготвил повече от 6900 специалисти в редовна и над 2500 в задочна форма на обучение. Те и днес формират гръбнака на българския туризъм и заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. Много от преподавателите в колежа също са минали през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители на проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика.

Важно направление от дейността на колежа е фирменото и специализираното обучение, консултациите и нововъведенията, разработването на проекти и проучвания в сферата на свободното време, туризма и обслужването на клиенти.

III корпус на ИУ – Варна

Варна 9000, бул.“Сливница“ 158 А

тел. +359 52 620 722

E-mail: college_varna@ue-varna.bg

www.ct-varna.com2024, Всички права запазени. Защита на личните данни