Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН
Центърът по хидро- и аеродинамика е национален научноизследователски център за фундаментални и приложни изследвания, провеждани посредством методите на физическо и числено моделиране и предназначени за решаване на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, екологията, националната сигурност и отбраната и др. в полза на обществото.

От 2010 г. Центърът е териториално обособено звено в състава на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика www.ims.bas.bg към Българска Академия на Науките www.bas.bg.

В обхвата на своите дейности Центърът изпълнява функциите на:
  • Специализиран научно-експериментален комплекс за морски изследвания, трансфер на технологии и иновации, експертни оценки и консултации;
  • Образователно звено за обучение на студенти, курсанти, дипломанти, стажанти и докторанти в областите на своята професионална компетентност.
В Центъра по хидро- и аеродинамика е разработена и внедрена Система за Управление на Качеството (СУК) съгласно ISO 9001:2008. Системата е сертифицирана от SGS , водеща в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране.


Адрес:

9003 Варна, кв. Аспарухово, България

Улица „Уйлям Фруд“ 1, П.К. 58

Телефон: +359 52 370 501

Факс: +359 52 370 514

Email: office@bshc.bg

web : www.bshc.bg

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни