Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на Морски клъстър България

Информация
Цели
Резултати
Партньори

Информация


На 01 октомври 2011 г, СНЦ "Морски клъстър България"стартира изпълнението на проект „Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на Морски клъстър България", по Оперативна програма „Развитие на конкурентослособността на българската икономика" 2007-2013г, приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благолриятна бизнес среда"

Проектът е с продължителност 24 месеца и бюджет 478554,43 лв.
В рамките на проекта за постигане на основната цел- повишаване на ефективността и конкурентослособността на МКБ са предвидени дейности в няколко насоки:
- създаване на постоянно действащо административно тяло за по-ефективно управление и координиране на кпъстърните дейности.
-популяризиране дейността на клъстъра за привличанена новичленове и клиенти
повишаване конкурентоспособността на клъстъра
развитие на кпъстърния маркетинг чрез разработване и налагане на колективна търговска марка.
За постигането на тези цели управителното и административното тяло ще вземат участие в тренинг- семинари, обучения,обмяна на опити добри практики с водещи европейски клъстери, участие в междунаодни срещи и мероприятия.
МКБ ще вземе участие в три мемодународни изложения в областта на морската индустрия с информационен щанд, което ще допринесе за неговото популяризиране в чужбина и изграждане на сътрудничества.
Ще се направи анализ на състоянието на морската индустрия, ще се актуализира и разшири интернет страницата и ще се създаде интранет мрежа.
В рамките на проекта ще се организират „Дни на Морски клъстър България" във Варна, Бургас и Русе, които ще допринесат за популяризиране дейността на клъстера в черноморските и крайдунавската община. Предвидено е провеждане н а между нар однаконференция.
Създаването на колективната търговска марка е ключов момент в маркетинговата стратегия на Морски клъстър България, Тя ще може да се ползва от членовете на Клъстера според правилата и ще представлява доказателство за идентификация качеството на предлаганите услуги и продукти.
Реализирането на дейностите по проекта ще повиши конкурентоспособността на Морски клъстър България, ще го утвърди като фактор в морската индустрия и търсен партньор в международни проекти.

Цели
Общата цел на проекта е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на Морски Клъстър България като основа за неговото устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда на клъстерните членове.

Специфичните цели, към които е насочен проекта са:
1.Създаване на постоянно действащо административно тяло за ефективно координиране на клъстерните дейности и повишаване на професионалните му компетенции
2. Популяризиране дейността на клъстера като инструмент за привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера от останалите подсектори на сектор „морска индустрия”
3.Повишаване конкурентоспособността на клъстера чрез прилагане на нови организационни, продуктови, пазарни и технологични решения, чрез обучение на персонала, прилагане на добри практики и ноу-хау, анализиране на международните пазарни тенденции
4.Развитие на клъстерния маркетинг чрез разработване и налагане на колективна търговска марка, притежание на Морски Клъстър България

Постигането на общата и специфичните цели на настоящото проекто-предложение ще способства за постигане на общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкуренто-способността на българската икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност”): „Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар”. Проектните дейности съответстват изцяло на специфичните цели на Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, като спомагат за развитие потенциала на конкурентно и ефективно производство и бизнес, увеличаване на икономическия ефект и предприемане на неодходимите структурни промени за постигане на устойчив напредък.

Създаването на административно клъстерно тяло ще доведе не само за по-ефективно управление и координиране на клъстерните дейности, но и до по-ефективно използване на наличните ресурси и генериране на нови работни места като цяло в икономиката на страната. Предвидените дейности за повишаване квалификацията на новоназначените административни служители и на управителното тяло ще допринесат не само за получаване на нови знания и опит, иновативни технологични решения и ноу-хау, но и до по-квалифицирани човешки ресурси в икономиката на страната и популяризиране на клъстерния подход като средство за развитие на българските предприятия.
С организираните и проведени в рамките на проекта събития „Дни на Морски Клъстър България”, международна конференция на територията на страната, със създаването на база данни за търсене/предлагане на свободни работни места в морската индустрия на интернет сайта на клъстера (онлайн трудова борса), със създаването на система за атестиране на човешките ресурси се цели повишаване качеството на предлаганите от клъстера услуги/продукти, разширяване на продуктовия асортимент и пазарните позиции като основен фактор за устойчиво и конкурентоспособно бизнес развитие на Морски Клъстър България и на морския сектор като цяло.

Участието на Морски Клъстър България с информационен щанд в международните изложения е средство за популяризирането му в чужбина и изграждане на задълбочени транснационални сътрудничества и възможност за участие в големи проекти и програми в сферата на морската индустрия. Създаването на колективна търговска марка, притежание на Морски Клъстър България не само ще популяризира дейността на клъстера, но ще е и бъдещото „лице” на клъстера на националните и международни пазари, ще е доказателство за нивото на качество на предлаганите клъстерни продукти/услуги.

Резултати

Морски Клъстър България очаква да има сформирано постоянно действащо административно тяло с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на клъстерните дейности.
МКБ ще има финансовата възможността да включи новоназначените си административните служители, както и управленския екип в редица обучения, работни посещения в чужбина, конференции за обмяна на опит, ноу-хау, добри практики с цел да повишат професионалните им знания, умения и капацитет. По този начин ще се постигне по-висока ефективност на работа, по-добра комуникацията и сътрудничеството между членовете на самия клъстер.
С организирането и провеждането на събитието „Дни на Морски Клъстър България”, в рамките на проекта, ще се популяризира дейността на клъстера в две черноморски общини и ще се постави началото на едно ново направление в дейността на клъстера – организиране на морски изложения.
След приключването на проекта, Управителното тяло на клъстера има амбициите да наложи събитието под името „Дни на Морски Клъстър България” и то да се развие в посока ежегодно национално изложение на фирми от морската индустрия, с представяне на видовете морски спортове, оборудвания, морски стоки и аксесоари, парад на ветрилата и др. Така събитието ще се превърне в истински „морски празник” за двете Черноморски общини, провеждан ежегодно под егидата на МКБ.
С постигане на дейностите по проекта се очаква интегриране на Клъстера в Европейската и Световна мрежа от морски клъстери, което да способства за участието му в големи международни проекти и програми.
С разработване на маркетингова стратегия за създаване и реализиране на колективна търговска марка „Българска морска индустрия” се цели насърчаване на клъстерния маркетинг, разширяване на членството на клъстера в него и привличане на нови клиенти.
С анализът на морския сектор ще се определи действителния и потенциалния ефект на МКБ за местната икономика. Анализът е една от стъпките при определяне жизнеспособността на клъстера, както й неговата способност да се кооперира и да ползва ресурсите.

Партньори

Проектът се изпълнява самостоятелно от СНЦ "Морски клъстър Бългрия".
Собственото финансиране се осигурява от фирмите-членове на клъстера на база подписано партньорско споразумение.
"Варна Меритайм" ООД
"Коммер Интернешънъл" ЕООД
"Сени" ЕООД
"Навалтекс инженеринг" ООД
"Хидравлон - 1" ЕООД
"Маршип" ЕООД
"Марино консулт" ООД
"Вилмар контрол" ООД

 


2023, Всички права запазени. Защита на личните данни