Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Създаване на високотехнологичен обучителен център за професионална подготовка на кадри в морската логистика и търговски операции

Информация за програмата
Нашият проект
Цели
Партньори
Резултати
 
Информация за програмата

„Клъстерът” представлява географски обособено обединение на подобни, свързани или взаимно допълващи се предприятия и други организации (вкл. доставчици, консултанти, банкери, адвокати, обучители, професионални и бизнес асоциации, и държавни агенции), разполагащи с активни канали за бизнес взаимодействие, комуникации и диалог, които споделят специализирана инфраструктура, трудови пазари и услуги, и които се сблъскват с общи възможности и заплахи. Или, казано по друг начин, „клъстерът” е група от свързани помежду си фирми и асоциирани институции в определен регион, включително производители, фирми предоставящи услуги, доставчици, университети и търговски асоциации. Клъстерите възникват от първостепенните и второстепенни връзки, които съществуват между организациите в определен регион.
Допълнителна информация тук

Нашият проект

В началото на м. март 2008г. “Морски клъстер България” стартира изпълнението на проект BG 2005/017-586.04.02//ESC/G/CDI-II-008 - “Създаване на високотехнологичен обучителен център за професионална подготовка на кадри в морската логистика и търговски операции” с продължителност 12 месеца.
Необходимостта от механизми и средства улесняващи функционирането на новосъздадения Морски клъстер България и координацията в него е ключовата предпоставка за изготвяне и стартиране на проекта. В тази връзка са планирани и се изпълняват основните проектните дейности: разработване и внедряване на управленско ноу-хау, на система за ефективен мениджмънт, маркетингова стратегия, база данни и информационна система.
Същевременно, нуждите на част от участниците в клъстера от повишаване на квалификацията на кадрите в морската логистика, играеща ролята на свързващо звено в морската индустрия, определят проектната дейност по създаването на симулатор на транспортна верига и използването му за обучение и професионална подготовка.

Цели

Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността и равнището на иновации на фирмите от „Морски Клъстър България” като основа за тяхното устойчиво развитие

Специфични цели:
• Създаване на ефективен клъстер мениджмънт и набавяне на необходимото оборудване
• Подпомагане на разработване и изпълнение на стратегия
• Доставка и инсталиране на общо за клъстера оборудване
• Получаване на услуги за повишаване качеството на управление
• Установяване на успешно партньорство сред всички участници в клъстера
• Получаване на ноу-хау и прилагане на добри практики
• Създаване на иновативни продукти и въвеждане на нови технологии

Партньори

Сени ООД,
Варна меритайм ООД,
Суифт Сий сървиз ООД,
Коммер интернешънъл ЕООД,
Хидравлон – 1 ЕООД,
Сий груп ООД,
КМИ Д ЕООД,
Вилмар контрол ООД,
Българска асоциация на корабните брокери и агенти,
Морски алианс

Резултати

От дейност 3: Разработване на стратегия за развитие на МКБ
ВИЗИЯ на Морски Клъстър България: Ключова роля за постигане на възходящо и устойчиво развитие на морската индустрия на регионално и национално ниво, чрез сътрудничество и партниране между предприятия, образователни и неправителствени организации и институции, регионална и централна власт и за стимулиране на икономическия растеж чрез използване на специфичните ресурси/възможности, технологична модернизация, иновации и интегриране в европейските процеси.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ (в дългосрочен план):
(1) Осигуряване на ускорен и устойчив икономически растеж и стабилност на морската индустрия, чрез създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на инвестиции и креативни инициативи, основани предимно на иновации, за повишаване конкурентоспособонността и подобряване достъп до пазари и услуги.
(2) Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски равнища на заетост, доходи и качество на живот за хората, заети в морската индустрия
(3) Успешно интегриране на морския клъстър в европейските структури и на българската морска индустрия в европейското морско икономическо пространство.

ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕТО (в средносрочен план):
(1) Институционално укрепване на Морски клъстер България, чрез привличане на нови членове и издигането му на национално равнище, подобряване на управлението, комуникацията и сътрудничеството между предприятията и организациите от морската индустрия, регионалните и централна власти.
(2) Повишаване на конкурентоспособността на фирмите от Морски Клъстър България, на цялата морска индустрия, чрез обучение, прилагане на добри практики, чужд опит/ноу-хау, въвеждане на нови организационни, продуктови, пазарни и технологични решения.
(3) Интегриране на Морски Клъстър България в Европейската и Световна мрежа от морски клъстъри, засилване участието в международни проекти и програми.

От дейност 4: Оптимизиране на общото бизнес управление и координация
1.Разширяване на МКБ
Анализът показа необходимост от привличане на нови членове, които да покриват по-добре географското разпределение и подсекторите на морската индустрия. МКБ взема мерки за разширяване на своя състав.
2.Усъвършенстване на управленската структура: Анализът показа липса на определени елементи в структурата на управление на клъстъра като оперативно /изпълнително или координиращо/ звено и функционални отдели, свързани с осъществяване на неговите основни цели и дейности. Предвижда се създаването на постоянно действащо оперативно звено и два функционални/специализиранш отдела – (1) за сътрудничество и коопериране и (2) за повишаване конкурентоспособността чрез иновации и обучение.
3.Подобряване на комуникациите: МКБ следва да насочи усилията си за подобряване на комуникацията между членовете на клъстера, между другите фирми от бранша, администрацията и обществото като цяло.
4.Членство в Европейската мрежа на морските клъстъри: МКБ следва да предприеме бързи действия за членство в Европейската мрежа на морските клъстери.
5. Сътрудничество с университетите: Анализът показа неизползвани възможности за сътрудничеството на клъстера с университетите и изследователските институти. Добра възможност за такова коопериране и задълбоаване на сътрудничеството е очаквания конкурс през есента на 2009г. за укрепване на клъстъри по ОП „Конкурентоспособност“.
6. Обучение и квалификация:Разработване на учебни програми за обучение и повишаване на квалификацията на специалисти в морската индустрия от смесени екипи на бизнеса, предствляващ сектора и учебните заведения, с цел задоволяване на съществуващите потребности от специалисти и отразяване на тенденциите в бранша, при запазване на висок стандарт и критерии на обучението.

От дейности 5 и 6: Създаване на информационна система и база данни за нуждите на МКБ
(1) Създаден е WEB сайт на МКБ
(2)ИСБД е базирана на SQL тип «Клиент-Сървър»
(3)Подпомага и улеснява комуникацията, управлението и вземането на решения в МКБ
(4)База данни, съдържаща информация за достиженията в областта на теория и практика за клъстерните инициативи, организации и политика – общо и по отношение на морските клъстери в ЕС и Евро-средиземноморския регион; правно-политическа платформа за развитието на морските клъстери в ЕС и България; организации в България и ЕС подпомагащи създаването и развитието на морските клъстери; политика на ЕС и България - Директиви на ЕС, документи с правно-политически характер, нормативна уредба за морската индустрия

От дейност 7: Проучване възможностите за внедряване на нови технологии и иновации в клъстера
1. Потребността от иновации в морската индустрия се обуславя от силната конкуренция, работи се преимуществено за износ и това налага постигане на висока конкурентоспособността на фирмите от отрасъла в условията на криза.
2. Внедряването на нови технологии и иновации е съпроводено с големи инвестиции и финансов риск. Морската индустрия има нужда от подкрепа за технологично обновление и иновации по програми на ЕС
3.Сред фирмите от МКБ по отношение на иновативност се отличават “Сени” ООД и “Варна меритайм”. Техният добър опит и практика може да се разпространи сред другите участници и извън МКБ.
4.Необходимо е засилване сътрудничеството и кооперирането на фирмите помежду си и с университети и институти за изследване и внедряване на нови продукти, услуги и процеси. Подходяшо е създаване на Съвет по иновации в морската индустрия с участието на специалисти от МКБ, от ТУ, от ВВМУ, ИХА, ИО и др.
5. Необходимо е създаване на фонд за подпомагане на иновациите, решаване на важни технологични, пазарни и др. проблеми с участието на всички членове на МКБ.
6. Участие посредством коопериране с други фирми и институти от ЕС в разработването на нови продукти, услуги, процеси за морската индустрия чрез включване в едно от 12-те направления на платформа-програма WATERBORNE – например в (2), (5), (8), (11) и (12).
7. Да се ползват добри практики на фирмите от ЕС, а също и интерактивната възможност на CORDIS Technology MarketPlace за внедряването на нови технологии и добри практики за внедряването на иновации във фирмите иновации във фирмите на МКБ като например: (а) прилагане на композити (дву и трислойни материали ) за олекотяване на морските конструкции; (б)повишаване на енергийната ефективност на «топли» процеси

От дейност 8: Създаване на високотехнологичен обучителен център за подготовка на кадри в морската логистика и търговски операции
(1)В основата на дейността е прилагането на иновативния обучителен метод “Supply chain simulator” (симулатор – тренажор).
(2)По своята същност той представлява компютърна мрежа, в която всяка работна станция е работното място на участник в транспортната верига – превозвач, брокер, линеен агент, пристанищен оператор, спедитор и пр.
(3)Симулаторът се обслужва от софтуер, даващ възможност за едновременен директен диалог за сключване и контрол над изпълнението на отделните контракти и на цялата транспортна верига, както и за вземането на конкретни управленчески решения от всеки един оператор в зависимост от развитието на конкретния контракт и на превоза като цяло.
(4)Симулаторът може да се използва както за образователни цели, така и за моделиране, оценка и контрол над работата на проекти за организация на точно определени транспортни вериги в линейното и трампово корабоплаване.

 

Създаване на високотехнологичен обучителен център за професионална подготовка на кадри в морската логистика и търговски операции 2022, Всички права запазени.