Мрежа на морските клъстери за син растеж – Blue NET

 
Резюме на проекта
Основната цел на проекта Блу НЕТ е изграждане на капацитет и разработване на инструменти за повишаване капацитета на морските клъстери за развитие на връзките между МСП, изследователи и обществените институции, разпространяване на иновации и постигане на добавена стойност във връзка с морската политика в района на Адриатическо, Йонийско и Черно море. Партньори от Италия, Кипър, Хърватия, Румъния, България и Албания ще обединят усилията си за повишаване компетенциите и уменията на работната сила и изследователите чрез сътрудничество между участниците в морския сектор.

Основни очаквани резултати:
- Оценка на текущото състояние в областта на синята икономика във всяка страна-участник в проекта, идентифициране на потенциала за развитие на морските клъстери, пропуските и пречките пред иновациите.
- Споделяне на знания, опит и добри практики за взаимно укрепване между партньорите
- Разработване на обща методология за събиране на технологични характеристики и нужди от иновации във всеки морски клъстер
- Тестване на методологията за технологичен одит на местни предприятия.
- Обща уеб базирана база данни в резултат на одита, която ще се превърне в дългосрочна платформа за обмен на информация.
- Идентифициране на възможни съвместни иновационни пътища
- Организиране на събитие „международно кафене“, място за среща между МСП и научноизследователските институции, за утвърждаване на съвместните пътища за иновации и начало на сътрудничество за тяхното развитие.
- Организиране на локални конференции за разпространение на резултатите от проекта и взаимно обучение за подобряване на възможностите за сътрудничество между заинтересованите страни.


Партньори
Морски технологичен клъстер Фриули Венеция Джулия – Италия,
Морски клъстър България - БългарияМорски институт по Източно Средиземноморие- Кипър
Регионален съвет Шкодра – Албания
Съюз на румънските дунавски пристанища – Румъния
Университет Загреб, Факултет по инженерна механика и корабостроене- Хърватия

Начало на проекта
Проектът стартира на 1 септември 2016г.

Продължителност на проекта
24 месеца


2023, Всички права запазени. Защита на личните данни