abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Втора среща на бизнес клъстерите в България

На 12.06.2015 г. в гр.Варна се проведе „Втора среща на бизнес клъстерите в България”, организирана съвместно от Асоциация на бизнес клъстерите (АБК), Морски клъстър България (МКБ), Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса – България(EEN) и с любезното съдействие на Община Варна.

Участие във форума взеха утвърдени и нововъзникнали клъстери от региона и страната, представители на различни институции.

Приветствия към участниците отправиха г-жа Илзе Атанасова, председател на УС на МКБ и член на УС на АБК, г-н Пейчо Пейчев, заместник-кмет на община Варна, д-р инж. Венцислав Славков, председател на УС на АБК и председател на Клъстер Мехатроника и автоматизация.

След официалните приветствия участниците представиха на ротационен принцип накратко бизнес клъстерите и дейността им.

Презентациите на лекторите бяха фокусирани върху теми, отнасящи се до настоящото състояние на клъстерите в България, ролята им за икономическото развитие на регионите. Дискутирани бяха и въпроси като политиката на ЕС за развитие на клъстери и региони.Специално внимание бе отделено на инструменти за финансиране на клъстери и МСП по различни европейски програми както и на предизвикателствата за развитието на бизнес клъстери в Севериозточна България. Интерес предизвика и представянето на уеб базиран инструмент за оценка на системата за управление на риска в организацията.

  

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган