abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Трета среща на високо равнище на ЕММК с европейския комисар Кармену Велла и ръководството на ГД Морско дело и рибарство

            Европейската мрежа на морските клъстъри (ЕММК) и Европейската комисия проведоха традиционната си годишна  среща на тема "Син растеж" за трети път.

В продължение на три часа европейският комисар г-н Кармену Велла и председателите на дванадесет  национални морски клъстера, ръководени от председателя на ЕММК Франсис Валат, обсъдиха съответно теми,  свързани с управлението и опазването на океаните и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в  районите извън националната юрисдикция, както и специфични проблеми, възникнали в отделните държави - членки.

Представителите на ЕММК настояват за ускоряване въвеждането на мерки, насочени към повишаване на конкурентоспособността на европейската морска промишленост и намаляване на административната тежест. Бяха обсъдени и необходимостта от по-добри правила за гарантиране на равнопоставеност, необходимостта от "сини умения", заедно с улесняването на възможностите за реализация след работа на море и не на последно място предоставянето на капитал и / или кредити за бизнеса, например чрез създаването на инвестиционна платформа за Синята икономика или актуализирането на мрежата ТЕМ-Т и разпоредбите на Общата Европейска Рамка.

Една от важните точки от дневния ред беше проследяване на развитието по проучването относно събирането и обработката на данните от морската индустрия в Европа, което беше поискано и накрая получено от членовете на ЕММК. Клъстерите се притесняват от прилагането на препоръките от проучването по отношение на наличността, последователността, скоростта и качеството на данните, които да се използват. Очевидно нуждите на Европейската комисия и на индустрията се различават значително. Членовете на ЕММК ще разработят възможни решения за следващото общо събрание, което ще се проведе през октомври в Копенхаген.

 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган