Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Семинар - пилотно тестване на курс на обучение Мениджмънт на рибарството и аквакултурите

 Морски клъстър България организира семинар за пилотно тестване на курс на обучение "Мениджмънт на рибарството и аквакултурите", в рамките на проект BLUES.
Семинарът ще се проведе на 3 май, 2019 г. в сградата на Колеж по туризъм - Варна при Икономически университет - Варна, бул. Сивница 158А.

Програма на семинара можете да изтеглите от тук

Допълнителна информация за проект BLUES 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган