Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English
Семинар на тема „Сини кариери- възможности и предизвикателства “

На 27 02 2019 г. Морски клъстър България организира семинар на тема „Сини кариери- възможности и предизвикателства “ .
В събитието взеха участие представители на бизнеса, образованието и браншови организации свързани с морската икономика. По време на срещата бяха представени резултатите от изпълнението на проект МЕНТОР - база данни с морските образователни институции и квалификационни центрове в региона на Източно Средиземноморие и Черно море, онлайн платформа за намиране на възможности за мобилност на студенти и преподаватели в университети и колежи, предлагащи морски специалности и електронни курсове за запознаване с професии и с изискванията за образователна степен, квалификации и умения в ключови сектори от синята икономика. Членовете на екипа по проекта МЕНТОР споделиха опита от проведените Дни на сини кариери във всички страни-партньори по проекта – Гърция, Кипър и Румъния. Във фокуса на събитието бе създаденият Център за сини кариери, който ще продължи инициативите на проекта МЕНТОР за привличане на кадри в морските сектори. Участниците дискутираха потенциалните възможности за сътрудничество между центъра, бизнеса, образователните институции, неправителствените организации с цел повишаване осведомеността на младите хора за професиите, свързани с морето и перспективите за кариерно развитие.
Екипът на Морски клъстър България изрази благодарност към професионалисти и компании за приноса им към провеждане на инициативите по проекта МЕНТОР.
 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган