ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ”

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.21, ал.1 и чл. 22, ал.3 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Морски Клъстър България” и решение на УС от 5.06.2024 г., на Управителният съвет свиква Редовно Общо събрание на членовете на СНЦ „Морски клъстър България”, което ще се проведе на 24 юни 2024 г. от 15:00 часа на адрес: Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет-Варна, зала 201, гр. Варна, бул. „Сливница” № 158 А, при следния
ДНЕВЕН РЕД

 
1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски клъстър България" за 2023 година

1.1 Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски клъстър България" за 2023 година – докладва председателят на УС
1.2 Годишен финансов отчет на СНЦ „Морски клъстър България" за 2023 година – докладва представител на обслужващата счетоводна фирма.

2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на СНЦ „ Морски клъстър България" за 2023 година – докладва председателят на КС
3. Утвърждаване решение на УС за освобождаване и приемане на членове в СНЦ „Морски клъстър България”.
4. Приемане на решение за размер на членския внос за 2025 г.
5. Приемане на бюджет за 2024 г.
6. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружението за 2024 г.
7. Разни

Пълният текст на поканата и всички материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на адреса на сдружението, както и на сайта на МКБ, в секцията, достъпна само за членове на сдружението.


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни