ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ

 Управителният съвет на СНЦ „Морски Клъстър България", със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Воден“ №35, вписано по партида 2, том 47, стр.8, по ф.д. № 4217/2007 г. на Варненски окръжен съд, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.21 и чл.22 от УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел „ Морски Клъстър България " (МКБ) свиква Редовно годишно отчетно Общо събрание на членовете на СНЦ „Морски Клъстър България", което ще се проведе на 6 април 2017 г. от 15:00 часа на адрес: заседателна зала на ДЗИ, гр. Варна, ул. „Цар Симеон I” № 26, ет.2.

2024, Всички права запазени. Защита на личните данни