Покана за годишно отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ "МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ"Управителният съвет на СНЦ „Морски Клъстър България", със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Ст.Стамболов“ №24, вх.Б, ет.1, ап. 18, вписано по партида 2, том 47, стр.8, по ф.д. № 4217/2007 г. на Варненски окръжен съд, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.3 от УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел „ Морски Клъстър България " (МКБ) свиква Годишно отчетно изборно Общо събрание на членовете на СНЦ„ Морски Клъстър България ", което ще се проведе на 28 март 2013 г. от 15'00 часа на адрес: Дом на моряка , гр. Варна, България, ул. «Черноризец Храбър» №9 , при следния дневен ред: 

1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „Морски Клъстър България " за 2012 година и Годишен финансов отчет на СНЦ „Морски Клъстър България " за 2012 година.

2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на „ Морски Клъстър България " за 2012 година.

3. Прием на нови членове и прекратяване на членство в СНЦ „Морски Клъстър България“.

4. Промяна в правния статут на сдружението от сдружение с нестопанска цел в частна полза на такова в обществена полза.

5. Предложения за промени в УСТАВ на „ Морски Клъстър България».

6. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет.

7. Приемане на бюджет за периода 1 април 2013 г. – 31 март 2014 г. .

8. Определяне на годишната програма за дейността на Сдружението за 2013/2014 г.

9. Разни.

Всички материали във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание на членовете на СНЦ „Морски клъстър България” са на разположение на членовете на сдружението и могат да бъдат получени лично от тях или техен упълномощен представител на адреса на управление: гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов” №24, вх. Б, ет.1, ап.18.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС на СНЦ „Морски клъстър България”: Илзе Атанасова


2024, Всички права запазени. Защита на личните данни