Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Конференция ИНОВАЦИОНЕН РАСТЕЖ ЧРЕЗ КЛЪСТЕРНО КООПЕРИРАНЕ

Конференция на тема „ИНОВАЦИОНЕН РАСТЕЖ ЧРЕЗ КЛЪСТЕРНО КООПЕРИРАНЕ“ ще се проведе на 6 юли 2018 г. във Фестивален и конгресен център - гр. Варна.

Събитието се организира от „Морски клъстър България“ в сътрудничество с „Aсоциацията на бизнес клъстерите“ в България.

Пред аудиторията ще бъде представен положителният аспект от транснационалното сътрудничество и създаване на мрежи между клъстерите и тяхната роля в помощ на малките и средните предприятия за повишаване капацитета им и постигане на добавена стойност в конкурентна среда.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с резултатите от проект „Мрежа на морските клъстери за син растеж – Blue NET“, насочен към малки и средни предприятия за насърчаване и разпространяване на иновациите в Синята икономика, както и към популяризиране възможностите за сътрудничество между фирми, научно-изследователски центрове и индустриални клъстери.

Представители на фирми, взели участие в състоялото се през м. юни 2018 г. „Световно кафене“ в гр. Ларнака, Кипър, ще споделят впечатленията си от дискутираната проблематика и обменените идеи между представители на бизнеса и експерти от шестте държави – партньори по проекта (Италия, Кипър, Албания, Хърватия, Румъния и България) за общите иновационни предизвикателства и формулиране на съвместни пътища за растеж чрез иновации.

На срещата ще бъдат представени примери за успешно клъстерно коопериране - проекти с участие на Клъстер „Зелена синергия“, „Асоцоация на бизнес клъстерите“. Ще се разгледа Европейската политика за развитие на клъстери и оценка на клъстерите - бенчмаркинг. Участниците ще обсъдят и предстоящата конкурсна сесия за иновативни клъстери по Оперативна програма „Икономика и конкурентоспособност“.

Програма на събитието можете да видите тук

За повече информация по проект „Мрежа на морските клъстери за син растеж – Blue NET“ моля посетете уебсайта http://bluenet-project.eu
 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган