abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Услуги предоставяни от членовете

Нашите членове предоставят широк спектър от услуги в областите от  морската икономика
  • Агентиране, брокераж, корабен мениджмънт, логистика, спедиция, транспорт: членовете на Българска Асоциация на Корабопритежателите (БАК), членовете на Българска Асоциация на Корабните Брокери и Агенти (БАКБА), Коммер Интернешънъл ЕООД, Маршип ЕООД, Навиборн ООД, Сий Груп ООД
  • Корабно снабдяване: Сени ЕООД,
  • Кораборемонт, преустройство, строителство: Аполон климат инженеринг ООД, Варна Меритайм ООД, Сени ЕООД, Хидравлон-1 ЕООД, Пан Еуропиън трейдинг и инженеринг ЕООД
  • Корабно проектиране: Марино Консулт ООД, Навалтекс Инженеринг ООД, Смарт Дизайн 2006 ООД
  • Mорски класификационни освидетелствания на кораби, стоков контрол, аварийни констатации: Български Корабен Регистър АД, Вилмар Контрол ООД, Навиборн ООД
  • Научни и приложни изследвания: Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН
  • Образование и обучение по морски специалности: Технически Университет –Варна; ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”; Център по хидро-и аеродинамика, ИМСТЦХА-БАН
  • Юридически услуги, регистрация на патенти и търговски марки: адвокат Христо Раев
В рубриката членове можете да намерите информация за пълната гама от продукти и услуги, които предлагат фирмите и организациите и контакти с тях.


 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган