Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
УС и екип

Общото събрание взема всички важни решения на Морски клъстър България (МКБ), съгласно Устава на сдружението.
Оперативната дейност на МКБ се ръководи от Управителен съвет с тригодишен мандат. Председателят на Управителния съвет представлява сдружението. 

Управителният Съвет е в следния състав:


Председател на УС
 - Илзе Атанасова - прокурист на "Варна Меритайм" ООД

Членове:
 - доц. д-р к.д.п. Благовест Белев - Навигационен факултет, катедра "Корабоводене"
към ВВМУ "Н. Й.  Вапцаров" 
 - инж. Димитър Новак - изпълнителен директор на "Български корабен регистър" АД
 - Генади Енчев - секретар на БАКБА
 - инж. Любомир Тошков - представител на "Марино Консултинг" ЕООД
 -
доц. д-р инж. Петър Георгиев - корабостроителен факултет на Технически университет Варна
 - инж. Пламен Димитров - председател на БАК

Нашият екип
- Сияна Ангелова - координатор


 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган