Цели

Основни цели на клъстера са:

  • Обединяване усилията на предприятия, образователни, научни и бизнес организации от секторите на българското морско стопанство и местни власти за постигане на устойчив икономически растеж.
  • Подобряване качеството на човешкия и иновационния потенциал, оптимизиране на ресурсната ефективност за конкурентоспособна българска морска икономика.
  • Популяризиране и интегриране на българската морска индустрия в международното морско икономическо пространство.
    Създаване на условия за благоприятно развитие на морската индустрия в Република България

2023, Всички права запазени. Защита на личните данни