Морски клъстър България
abclusters.org enmc.eu
Български English

Място за вашата реклама
Цели

Основни цели на клъстера са:

  • Създаване на условия за благоприятно развитие на морската индустрия в Република България
  • Обединяване усилията на всички браншове за повишаване конкурентноспособността на този отрасъл
  • Популяризирането му на национално и международно равнище
  • Интегриране в международната транспортна мрежа
  • Подпомагане членовете на сдружението в осъществяваната от тях дейност 

Морски Клъстър България
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-586.04.02
Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 Грантова схема. Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България


Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от
Морски клъстер България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган